Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem I. a II.

112 hodin (7x2 dny)

komunikace s lidmi s ment.post.

O kurzu

Kurz je koncipovaný jako další profesní a formálně je rozdělen do dvou částí, aby účastníci získali akreditované vzdělání na 2 roky. 

Přímá práce asistentů s klienty s mentálním postižením a s autismem patří k nejnáročnějším v sociálních službách. Pokud asistent nemá dostatečné znalosti o specifikách práce s touto cílovou skupinou, bývá vystaven neúměrné pracovní zátěži a nezřídka po čase odchází ze sociálních služeb.

Kurz je určen pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem – pracovníky v přímé péči terénních, ambulantních i pobytových služeb.

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je připravit kvalifikované asistenty pro práci s klienty s mentálním postižením a s autismem. Kurz je určen pro pracovníky pobytových, ambulantních i terénních služeb tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní, komplexní, důstojnou a individualizovanou péči o lidi s různými formami a stupněm mentálního postižení a s autismem. Lektory kurzu jsou kvalifikovaní odborníci z praxe, kteří své znalosti a zkušenosti předávají účastníkům srozumitelnou formou.

Probíraná témata:

Úvod do problematiky práce s lidmi s mentálním postižením a autismem (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Štěpánka Zumpfová

 • získáte přehled o jednotlivých typech mentálního/kombinovaného postižení
 • uvědomíte si rozdíl v mentálním vývoji člověka s mentálním postižením a bez něj
 • naučíte se rozdílně přistupovat k lidem s vrozeným a získaným mentálním postižením

Základy komunikace s lidmi s mentálním postižením (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Vladimíra Tomášová

 • seznámíte se se specifiky komunikace s lidmi s mentálním postižením v závislosti na míře postižení
 • poznáte svoje komunikační stereotypy a naučíte se přizpůsobit komunikaci schopnostem klienta
 • prakticky si nacvičíte verbální a neverbální komunikaci a „čtení“ problémového chování, abyste lépe zvládali náročné situace v komunikaci s klienty

Práva lidí s mentálním postižením a jejich podpora, role asistenta (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Eva Provazníková

 • dozvíte se, co je to nepříznivá sociální situace, jak s ní pracuje asistent a rozdíl mezi podporou a kontrolou
 • porozumíte tomu, co je cílem standardů kvality
 • dozvíte se, jak zachovat právo na běžný způsob života klientů v sociálních službách a pochopíte důležitost ochrany práv klientů

Sexualita lidí s mentálním postižením (8 hodin)

Lektor: Petr Eisner, DiS.

 • seznámíte se s Osou zapojení asistenta do práce se sexualitou klienta
 • dozvíte se o konkrétních znevýhodněních lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů
 • pochopíte význam vymezení osobní hranice pro práci se sexualitou klienta

Prevence syndromu vyhoření, rizika pečujícího (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Zdena Tmějová

 • naučíte se pracovat s životní energií a najdete své způsoby dobíjení baterek
 • pochopíte, co je stres, chronický stres a naučíte se rozpoznat varovné signály syndromu vyhoření
 • dostanete tipy a rady, jak se udržovat v nadšení a smysluplnosti a harmonizovat své důležité životní oblasti

Zvládání problémového chování lidí s mentálním postižením a autismem (8 hodin)

Lektorka: Kateřina Balická, DiS.

 • dozvíte, jaké jsou časté příčiny problémového chování a jak je možné mu předcházet
 • budete vědět, co je krizový plán a jak ho využívat
 • dokážete si lépe poradit v krizových situacích a prakticky si nacvičíte základní šetrné úchopy podle zákona o soc. službách

Individuální plánování (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Vladimíra Tomášová

 • pochopíte, proč plánovat a jak plánovat s různými typy klientů, včetně těch, kteří „nic nepotřebují“ nebo obtížně komunikují
 • naučíte se zjišťovat konkrétní potřeby a cíle klienta a vytvořit jeho osobní profil
 • dozvíte se, jak vytvořit akční plán realizace a hodnocení dosažených výsledků

Aktivizace lidí s mentálním postižením a autismem (8 hodin)

Lektorka: Bc. Helena Dvořáková, DiS. a Mgr. Věra Růžičková

 • dozvíte se o možnostech aktivizace v závislosti na míře mentálního postižení
 • získáte základní informace o konceptu bazální stimulace a prakticky si vyzkoušíte její základy
 • dozvíte se o využití Ipadů pro práci s klienty s mentálním postižením a autismem – dostanete tipy a prakticky si práci s Ipady vyzkoušíte

Spolupráce s rodinou klienta (8 hodin)

Lektorka: Marie Šamanová

 • naučíte se vymezit si hranice ve vztahu s rodinnými příslušníky
 • dozvíte se o vhodné četnosti a aktivitě ve spolupráci s rodinnými příslušníky
 • v diskuzi nad obtížnými situacemi v průběhu poskytování služby pochopíte rizika a přínosy komunikace s rodinou

Využití alternativní a augmentativní komunikace (8 hodin)

Lektorka: Magdaléna Skřivanová

 • naučíte se diagnostikovat stávající dovednosti a schopnosti klienta
 • seznámíte se s jednotlivými metodami AAK, jejich možnostmi, výhodami a nevýhodami
 • naučíte se vybrat vhodnou metodu AAK u konkrétního klienta a vytvořit program aktivizace s ohledem na specifika konkrétního klienta

Základy ošetřovatelství a první pomoci (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Kateřina Jankovcová, DiS.

 • seznámíte se základy ošetřovatelství: manipulace s klientem na vozíku, péče o inkontinentního klienta, o klienta s umělým vývodem nebo sondou, péče o ležícího klienta, polohování klienta na lůžku, prevence dekubitů
 • prakticky si projdete základy první pomoci: kardiopulmonální resuscitace a její praxe, traumatická poranění, interní onemocnění

Supervize a co od ní očekávat (8 hodin)

Lektor: Mgr. Aleš Gabrysz

 • pochopíte, co je cílem supervize
 • dozvíte se, jaké jsou druhy supervizí a kdy supervizi využít
 • budete vědět, jaké jsou rizikové oblasti supervizí

 

Rozsah: 48 + 64 hodin + závěrečná zkouška, součástí kurzu jsou dvě exkurze v zařízeních pro lidi s mentálním postižením a autismem

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

48 + 64 (112) hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Doporučený počet účastníků

12-20

Cena

9 900 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

Kurz je účelově rozdělen do 2 částí a bude realizován ve 2 kalendářních letech.

Výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních blocích - 7 x 2 dny.